Portal Kandydata Politechnika
Warszawska

Informacje dodatkowe

wybór kierunku studiów

W formularzu rejestracyjnym możesz wybrać maksymalnie 5 kierunków (nie dotyczy to rejestracji na Wydział Architektury). Kierunki musisz uszeregować według priorytetów - kierunek, na którym chcesz studiować najbardziej umieść na najwyższej pozycji.

Kierunki studiów oraz ich priorytety możesz zmieniać do ostatniego dnia trwania zapisów.

numer kandydata

Numerem kandydata jest 6 ostatnich cyfr indywidualnego numeru konta bankowego, na które musisz wnieść opłatę rekrutacyjną.

Numer kandydata możesz odzyskać w portalu rekrutacyjnym podając nazwisko, adres e-mail i numer dokumentu tożsamości.

opłata rekrutacyjna

Numer konta bankowego
Opłatę rekrutacyjną wnosisz na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskujesz po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.

Termin
Opłata rekrutacyjna musi znaleźć się na indywidualnym numerze rachunku bankowego najpóźniej w dwa dni po zakończeniu zapisów na studia. Jeśli nie dokonasz opłaty w podanym terminie, nie będziesz brany pod uwagę w procedurze przyjmowania na studia.

punkty kwalifikacyjne

Przedmioty
Podczas rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty zdawane na maturze: matematyka, język obcy i przedmiot do wyboru (uzależniony od wybranego kierunku studiów). Wyniki maturalne przeliczane są na punkty kwalifikacyjne.

Wynik matury
Wyniki matur zdawanych w latach 2006-2017 zostaną pobrane automatycznie z Krajowego Rejestru Matur (o ile nie zastrzegłeś tej opcji). Zaleca się jednak samodzielne ich wpisanie do IKR.
Jeżeli zdawałeś maturę przed 2006 rokiem musisz skontaktować się z Biurem ds. Przyjęć na Studia (rekrutacja.bps@pw.edu.pl, tel. 22 234 74 12).

Ustny egzamin maturalny
Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego nie są brane pod uwagę.
Punkty kwalifikacyjne liczone są tylko na podstawie wyników z pisemnej części egzaminu maturalnego.

olimpijczycy i uczestnicy innych konkursów

Jeśli uzyskałeś świadectwo dojrzałości w tym samym roku, w którym ubiegasz się o przyjęcie na studia i jesteś laureatem lub finalistą olimpiad, konkursów i turniejów zostaniesz przyjęty na dane studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub zostanie ci przyznana liczba punktów P równa 100 z odpowiedniego przedmiotu.

Aby uzyskać takie uprawnienia musisz wprowadzić w zakładce "Osiągnięcia" nazwę olimpiady/konkursu/turnieju oraz stopień uzyskanego wyróżnienia. Sprawdź aktualne uprawnienia 2017/2018 na pw.edu.pl

Uzyskany dyplom lub zaświadczenie musisz w odpowiednim terminie dostarczyć do Biura ds. Przyjęć na Studia PW lub przesłać w postaci skanu na adres: dorota.przyluska@pw.edu.pl - celem zatwierdzenia uprawnień. Przesłanie skanu nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału w momencie składania pozostałych dokumentów.

składanie dokumentów

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany na studia będziesz musiał dostarczyć, w wyznaczonym terminie, następujące dokumenty:

  • świadectwo maturalne oraz jego kserokopia,
  • dowód osobisty lub jego potwierdzona kserokopia (szkoła/gmina/notariusz),
  • 2 zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego, takie same jak te, które zamieszczone były w systemie rekrutacyjnym (podpisane imieniem i nazwiskiem),
  • w przypadku składania dokumentów w imieniu kandydata – wypełnione pełnomocnictwo (wzór pełnomocnictwa do pobrania na pw.edu.pl).

UWAGA! Nie należy wysyłać dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera.

fotografia

Podczas rekrutacji na studia będziesz potrzebował swojego aktualnego zdjęcia:

  • w wersji elektronicznej – zdjęcie to zamieszczasz w formularzu rejestracyjnym (możesz to zrobić do ostatniego dnia trwania zapisów),
  • w wersji papierowej – 2 zdjęcia składasz wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami po zakwalifikowaniu się na studia (muszą być na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem).

Ważne:

  • format zdjęcia jest taki sam jak do dowodu osobistego (35 x 45 mm),
  • zdjęcia w wersji papierowej muszą być takie same jak zdjęcie w wersji elektronicznej.

badania lekarskie

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany na studia w Politechnice Warszawskiej będziesz musiał dostarczyć zaświadczenie lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia tych studiów. Skierowanie na badania otrzymasz podczas składania dokumentów.
Badania są bezpłatne i można je wykonać w placówkach, które podpisały odpowiednie umowy z Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy. Wykaz placówek znajdziesz na stronie pw.edu.pl.
Po wykonaniu badań otrzymasz zaświadczenie lekarskie, które składasz w dziekanacie swojego Wydziału lub w sekretariacie Kolegium.

dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje o rekrutacji na studia I stopnia w Politechnice Warszawskiej, ofercie studiów i terminarzu znajdziesz w zakładce "Kandydaci" na stronie internetowej pw.edu.pl